Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίλυση των συγκρούσεων

Οι παράγοντες που επηρεάζουν στην επίλυση μιας σύγκρουσης είναι πολλοί και εξαρτώνται από τη σοβαρότητά της, αλλά και τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν.
Ειδικότερα : 
  • η ικανότητα των εμπλεκομένων να διευκολύνουν την επίλυση της σύγκρουσης και ο χρόνος που διαθέτουν γι’ αυτό το σκοπό, 
  • η σοβαρότητά της και η σημασία που αποδίδεται στο θέμα της σύγκρουσης, 
  • η ιεραρχική σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και η σχετική ισορροπία ισχύος, ε
  • οι συνθήκες υπό τις οποίες διαδραματίζεται η σύγκρουση και 
  • η κουλτούρα του πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η σύγκρουση (π.χ. αν στη συγκεκριμένη οικογένεια συνηθίζουν να «ανοίγουν» ή να κουκουλώνουν τις συγκρούσεις που εκδηλώνονται).